Nossa Equipe

Hiroshi Kimura

Diretor: Hiroshi Kimura

 

 

Helenita

Gerente Comercial: Helenita

Telefone: (061) 3352 8412

 

Mario

 Gerente Administrativo: Mario

Rubens

DJ: Rubens Kimura

  Estacionamento amplo